Avís legal

1. Informació legal

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que el titular del lloc web https://www.taxiclassrent.com/ es TAXI CLASS RENT BCN SL, (d'ara endavant TAXI CLASS).

Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web https://www.taxiclassrent.com/ són les següents:

Titular: TAXI CLASS RENT BCN S.L

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 30466, Full dup.177540, Foli 0001, Sec.Gral.

Domicili principal: C/ Espronceda 47, 08005 Barcelona

CIF/NIF: B61443800

Adreça de correu electrònic de contacte: ae@taxiclassrent.com

Telèfon de contacte: 93 303 32 66

2. Objecte i àmbit daplicació

2.1.- Mitjançant aquest Avís Legal s'estableixen les condicions generals d'ús que regulen l'accés, la navegació i l'ús del lloc web https://www.taxiclassrent.com/. (d'ara endavant, Lloc Web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del Lloc Web podran quedar així mateix sotmeses a altres condicions particulars que es puguin establir i que, si escau, substitueixin, complementin i/o modifiquin les condicions generals d'ús d'aquest Avís Legal.

2.2.- Aquest Lloc Web és un servei que TAXI CLASS posa a disposició dels usuaris d'Internet amb finalitat informativa, podent efectuar en qualsevol moment i sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el disseny, configuració i continguts.

2.3.- L'accés i l'ús d'aquest Lloc Web atribueix al visitant la condició d'USUARI i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d'aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d'ús que TAXI CLASS inclogui en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què hi accedeixi. En aquest sentit, s'entendrà per USUARI la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades al Lloc Web.

2.4.- L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte del Lloc Web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, responent davant TAXI CLASS i davant tercers de qualsevol dany i perjudici que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació.

3. Accés i utilització del Lloc Web

3.1.- L'accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l'operador contractat per cada USUARI.

3.2.- L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. Per tant, l'USUARI s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, TAXI CLASS i lícita i, en particular, es compromet a no emprar-los per, entre d'altres usos:

Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat daltres usuaris en la utilització del Lloc Web o dels seus serveis.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de TAXI CLASS o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al Lloc Web i serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TAXI CLASS presta els seus serveis.

Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del Lloc Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.

Introduir o incorporar com a activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest Lloc Web.

Vulnerar qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del Lloc Web.

Utilitzar els continguts i/o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d'aquest Lloc Web per realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, o per recopilar, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Utilitzar aquest Lloc Web, o els continguts i/o serveis a l'obtinguts, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l'ordre públic, amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

3.3.- TAXI CLASS es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense avís previ l'accés al Lloc Web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d'aquest, ja sigui per motius tècnics , de seguretat, o per qualsevol altra causa.

4. Protecció de dades personals

4.1.- TAXI CLASS es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que es trobe en vigor en cada moment.

4.2.- A la secció «Polítiques de Privadesa» del Lloc Web es posa a disposició permanent de l'USUARI la informació legal o política de privadesa corresponent als diferents tractaments de dades duts a terme per TAXI CLASS, en relació a la gestió de dades de usuaris de la web, seguidors a xarxes socials, candidats, etc.

4.3.- En el cas que l'USUARI empleni voluntàriament qualsevol dels formularis online de recollida de dades disponibles al Lloc Web, per accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraços, així com a comunicar a TAXI CLASS qualsevol modificació daquests. Excepte en cas d'indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades als nostres formularis són necessàries per poder donar curs a la vostra sol·licitut.

En tot cas, al corresponent formulari online de recollida de dades personals de l'USUARI s'inclourà un enllaç al corresponent avís de privadesa que serà d'aplicació al tractament de les dades personals proporcionades. L'acceptació expressa per l'USUARI del corresponent avís de privadesa serà necessària perquè es tingui per emplenat el formulari i poder completar el procés d'enviament. El contingut d'aquesta política de privadesa pot ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que es puguin produir, així com a criteris i posicions emeses per les autoritats de protecció de dades competents.

4.4.- Si un USUARI facilités dades personals d'altres persones físiques, s'obliga a complir, en relació amb aquestes dades, totes les obligacions que derivin de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d'informar i d'obtenir el consentiment del titular de les dades personals.

4.5.- No es permet que els menors de 13 anys facilitin les seves dades personals a través del Lloc Web, essent necessària la prèvia autorització expressa dels pares o tutors. En tot cas, aquest Lloc Web no s'adreça a menors d'edat.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1.- Tots els elements del Portal (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pagines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de TAXI CLASS o han estat cedits a aquest (llevat que no s'indiqui expressament). Per tant, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

5.2.- En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'USUARI al Lloc Web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats per part de TAXI CLASS, ni que confereix a l'USUARI cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, dels continguts esmentats, sense la prèvia i expressa autorització de TAXI CLASS o del titular dels drets afectats. L'incompliment de l'anterior facultarà TAXI CLASS o els titulars dels drets corresponents per interposar les accions legals pertinents.

5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació, queden prohibits.

5.4.- S'autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d'extractes dels continguts del Portal o lloc Web únicament quan es facin per a ús personal o privat, oa nivell de recerca o estudi.

 

6. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de TAXI CLASS, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element daquesta pàgina web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular.

 

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1.- El contingut d'aquest Lloc Web té finalitat informativa i de creació d'un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts es puguin considerar assessorament exhaustiu sobre qualsevol matèria. TAXI CLASS no garanteix plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. TAXI CLASS exclou, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del Lloc Web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. Tot i això, TAXI CLASS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als USUARIS.

7.2.- TAXI CLASS no es fa responsable per la utilització que l'USUARI faci dels serveis i continguts del Lloc Web. L'USUARI reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu risc i responsabilitat exclusiu.

7.3.- L'USUARI serà l'únic responsable de les aportacions i comentaris que realitzi en aquest Lloc Web, especialment a través del seu Blog, reservant-se TAXI CLASS el dret a retirar-lo aquells que, al seu criteri, consideri no apropiats i no fent-nos responsables dels comentaris en els abocaments pels USUARIS.

8. Enllaços

8.1.- En el cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, TAXI CLASS no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TAXI CLASS assumirà cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs dInternet. En aquest sentit, si els USUARIS tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers enllaçades, ho han de comunicar immediatament a TAXI CLASS als efectes que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes.

8.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus denllaç per part de TAXI CLASS a altres llocs dInternet no implica que existeixi cap tipus de relació, associació, col· laboració o dependència entre TAXI CLASS i el titular del lloc web aliè.

9. Dret d'exclusió

TAXI CLASS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquest Lloc Web i/o als continguts i serveis oferts en aquest, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d'ús o les particulars que es puguin establir .

10. Generalitats

10.1.- En cas d'existir discrepància entre el que estableixen aquestes condicions generals d'ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

10.2.- Si qualsevol disposició o contingut d'aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant una resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les condicions d'ús, que conservaran la seva validesa amb caràcter general.

10.3.- El no exercici o execució per part de TAXI CLASS de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d'ús no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord d'aquest per escrit.

10.4.- TAXI CLASS podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la publicació en aquest Lloc Web.

11. Espais amb accés restringit.

L'accés a certs apartats d'aquest lloc web està protegit per codi d'usuari i contrasenya (que haureu d'establir en emplenar el formulari de registre), sent aquestes les vostres credencials i respecte a les quals, l'usuari adquireix els compromisos següents:

Les credencials d'accés són personals i intransferibles, identifiquen l'usuari al lloc web i és responsabilitat del mateix mantenir-les en secret. Per tant, l'usuari serà responsable de totes les accions que es facin amb les credencials d'accés.
L'usuari comunicarà a TAXI CLASS qualsevol ús no autoritzat de les seves credencials o qualsevol altre incident de seguretat tan aviat com en tingui coneixement.

 

12. Xarxes socials.

 

TAXI CLASS pot ser present, actualment o en el futur, a xarxes socials d'Internet, on consideri oportú establir presència.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l'ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts a les xarxes socials per part de tercers. TAXI CLASS tampoc no assumirà responsabilitat de l'ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus càrrecs públics, creat de manera particular en l'àmbit privat oa través de partit polític o altre col·lectiu a què pertanyin.

TAXI CLASS, com a administrador de les seves instàncies pròpies a les esmentades xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l'esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes xarxes.

En qualsevol cas, l'Usuari és l'únic responsable dels continguts que, si escau, publiqui en aquestes xarxes socials de TAXI CLASS, i és plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i els termes generals d'ús del Portal i la seu electrònica abans exposades ; i sense perjudici d'aplicar les condicions i els termes o les polítiques, establerts per la pròpia xarxa social.

A més, informem que el lloc web integra, si escau, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tenir en compte el següent:

Si està registrat com a usuari a la xarxa social (Facebook, Twitter) i en visitar aquest lloc web del té la sessió oberta a qualsevol d'aquestes xarxes socials, en fer "click" als seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el Lloc. A més, proporcionarà informació sobre el vostre perfil d'usuari d'aquesta xarxa social (nom, email, foto, etc.).

Si no està registrat a la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la seva adreça IP.

Si no voleu que una xarxa social recopili les dades personals, ni que les comparteixi amb nosaltres ni amb tercers, consulteu la política de privadesa de la xarxa social corresponent i tanqueu-hi sessió abans de visitar aquest lloc web. També podreu eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social al vostre ordinador usant les funcions del vostre navegador.

 

13. Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre, com a titular d'aquest Lloc Web, i l'USUARI, es regiran pel que disposa la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, TAXI CLASS i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Descarrega't l'app

Descobreix tots els avantatges que t'oferim a través de l'App de reserva de Taxi Class.

iOS     Android

Les cookies tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i puguis navegar-hi. Aquest tipus de cookies són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis ja seleccionats per tu, com les teves preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització sobre això. A través de la configuració del vostre navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d'aquest tipus de cookies, si bé aquest bloqueig afectarà el funcionament correcte de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les cookies d'anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis es fan servir més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes cookies no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora contínua. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l'idioma en què se't presenta la informació, les seccions marcades com preferides, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de cookies no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la personalització de la mateixa en base a les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l'idioma que hagis triat anteriorment), la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web en base a criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així, per exemple, si se t'ha mostrat diverses vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de cookies, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de publicitat comportamental ens permeten obtenir informació basada en l'observació dels teus hàbits i comportaments de navegació a la web, a fi de poder mostrar continguts publicitaris que s'ajustin millor als teus gustos i interessos personals. Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvinguda a la informació bàsica sobre les cookies de la pàgina web responsabilitat de l'entitat: TaxiClass BCN S.L.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades).
Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar-ne l'ús clicant a l'apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.