POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 

1) INTRODUCCIÓ

TAXI CLASS RENT BCN S.L. (d'ara endavant, TAXI CLASS) es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Per poder prestar determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquests efectes, aquests s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de TAXI CLASS i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

2) INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, TAXI CLASS informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privadesa i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua a nivell del Portal, així com per altres mitjans:

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

TAXI CLASS té la condició de Responsable del Tractament, amb CIF B61443800 i domicili social a aquest efecte al C/ Espronceda 47, CP – 08005, Barcelona, ​​Espanya.

Email de contacte: ae@taxiclassrent.com

Per què tractem les vostres dades personals?

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de TAXI CLASS, posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions oa qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o sponsoritzats per TAXI CLASS.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals? És a dir, què fonamenta o habilita el que puguem tractar les vostres dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les vostres dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics (II) i si s'escau l'execució d'un contracte del qual vostè sigui part, en condició de contractista o adjudicatari.

Per quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals les conservarem durant el termini corresponent per mantenir un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient i la persona interessada no sol·liciteu la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant-ne el tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D'altra banda, per tal que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent de TAXI CLASS.

Qui pot ser cessionari o destinatari de les seves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons llei.

Seguretat de les dades personals

La TAXI CLASS adoptarà en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat ; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Quins són els seus drets en protecció de dades i com els pot exercir?

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si escau, oposició. a aquests efectes, haurà de presentar un escrit a TAXI CLASS, C/ Espronceda 47, 08005 Barcelona o mitjançant correu electrònic a través de ae@taxiclassrent.com. A l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, alhora, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que n'acrediti la representació i el document identificatiu. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A continuació, s'aporta més informació sobre l'exercici dels vostres drets en protecció de dades:

Quins són els meus drets?
Qui pot exercir aquests drets davant de TAXI CLASS?
Com i on puc exercitar aquests drets?
Informació complementària

 

a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant del responsable del tractament, TAXI CLASS, els drets d'accés, rectificació, oposició, portabilitat, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades , de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d'ara endavant "RGPD") i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):

 
Dret a l'accès

Vostè té dret a conèixer:

Si estem tractant o no dades personals que us concerneixen.
L'origen de les vostres dades, si no ens les va proporcionar vostè.
Les finalitats del tractament de les vostres dades.
Les categories de dades de què es tracti.
Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals.
Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini).
El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
Si prenem decisions automatitzades -inclosa l'elaboració de perfils- usant les vostres dades personals.

Dret de rectificació

Vostè té dret que es rectifiquin les dades personals:
Completant-los, si aquests fossin incomplets.
Actualitzar-los o rectificar-los, si per qualsevol motiu ja no resultessin acords a la realitat vigent o fossin inexactes.
Mitjançant l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les vostres dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

Vostè té dret que se suprimeixin les seves dades personals quan es doni alguna de les condicions següents:
Aquestes dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.
Retireu el consentiment en què basem el tractament de les vostres dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.
Heu exercitat amb èxit el dret d'oposició al tractament de les vostres dades.
Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

Dret a la limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per a les finalitats previstes).

Dret d'oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d'usar les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem fer-les servir.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les vostres dades estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l'execució d'un contracte o precontracte i s'efectuï per mitjans automatitzats, tindreu dret a la portabilitat de les vostres dades, és a dir, que se us lliurin en format estructurat , d'ús comú i lectura mecànica, fins i tot a enviar-los a un nou responsable, és per això que TAXI CLASS us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.
 

b) Qui pot exercir aquests drets davant de TAXI CLASS?

En qualitat d'interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en nom propi i dret.

A través d'una altra persona que actuï, degudament acreditada, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s'actua com a representant legal d'una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquests efectes).

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

Per correu Postal

Podeu presentar l'escrit remetent a la següent adreça postal: C/ Espronceda 47, 08005 Barcelona

Per internet

Podeu presentar l'escrit enviant un correu electrònic a la següent adreça ae@taxiclassrent.com.

En tots dos casos, haurà de:

Aportar les dades i la informació suficients per atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podreu utilitzar els models de formulari dels quals posa a la vostra disposició l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
Signar l'imprès de manera manuscrita o, si escau, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-lo electrònicament.
Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o altre document identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'hi ha d'incloure també còpia del DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l'interessat.
Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat per qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment.

d) Informació complementària

TAXI CLASS analitzarà si la petició s'ajusta a dret o no. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, i en conseqüència serà: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) TAXI CLASS podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.

 

Per a més informació o aclariment sobre els vostres drets en protecció de dades de caràcter personal podeu a la següent adreça de correu electrònic ae@taxiclassrent.com.

 

3) INFORMACIÓ ADICIONAL PROTECCIÓ DE DADES


1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per TAXI CLASS com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal a la nostra organització

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.a) del RGPD: l'interessat en va donar el consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics

El Currículum Vitae es conservarà durant el termini màxim d'un any, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Es podrà comunicar les dades personals a altres empreses del Grup, sempre que vostè ens hagi donat prèviament el seu consentiment de manera explícita.

Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.

 

2. CLIENTS

Les seves dades són tractades per TAXI CLASS com a responsable del tractament.

Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de mantenir relacions de qualsevol índole amb els nostres clients com a conseqüència de la relació contractual que mantenim, especialment la referida a la gestió econòmica, administrativa i fiscal, de qualitat, i atenció personalitzada necessàries per donar compliment a la relació contractual.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals i 6.1c) el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament

El termini de conservació de les vostres dades personals serà, mentre dura la relació establerta i una vegada finalitzada aquesta, es conservaran en base als terminis legals de conservació en matèria econòmica i fiscal, que en base al tipus de document pot oscil·lar entre un mínim de 4 anys i un màxim de 10 anys.

 

3. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o estiguin en contacte amb ocasió de la prestació del servei, seran tractades per TAXI CLASS., en qualitat de Responsable de Tractament.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la formalització i execució del mateix.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/s servei/s contractat/s i, si escau, remissió d'informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la relació contractual, així com en els supòsits previstos, segons llei.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades i puguin ser requerides per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).

 

4. XARXES SOCIALS

TAXI CLASS compta amb diferents perfils a les xarxes socials per donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d'aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de TAXI CLASS, manifesten el seu consentiment per al tractament de les dades personals relatives al seu perfil per interactuar a la xarxa social. TAXI CLASS no recull dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents de les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, d'acord amb la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment podeu deixar de seguir o ser amic de TAXI CLASS.

L'usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment drets d'intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui a la pàgina de TAXI CLASS. Es prohibeix la publicació dinformació que de qualsevol manera atempti contra la moral, lordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a lhonor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L'usuari serà l'únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem reviseu la configuració de privadesa de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privadesa:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d'atendre i donar resposta a la vostra petició d'informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin com a conseqüència de aquesta, o per al manteniment si és el cas duna relació contractual.

En cas d'emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, us informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, d'acord amb la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

 

6. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament ho autoritze a través del marcatge de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, us mantindrem informat sobre les nostres activitats. Perquè el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. Per verificar que la sol·licitud procedeix del propietari real de l'adreça electrònica, utilitzem el mètode de resposta. Per fer-ho, registrem l'ordre del butlletí i us enviem un correu de confirmació.

El consentiment per processar les vostres dades personals i el seu ús ulterior per a l'enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobareu un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina cada butlletí. També podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la vostra petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d'aquest document.

 

Descarrega't l'app

Descobreix tots els avantatges que t'oferim a través de l'App de reserva de Taxi Class.

iOS     Android

Les cookies tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i puguis navegar-hi. Aquest tipus de cookies són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis ja seleccionats per tu, com les teves preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització sobre això. A través de la configuració del vostre navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d'aquest tipus de cookies, si bé aquest bloqueig afectarà el funcionament correcte de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les cookies d'anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis es fan servir més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes cookies no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora contínua. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l'idioma en què se't presenta la informació, les seccions marcades com preferides, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de cookies no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la personalització de la mateixa en base a les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l'idioma que hagis triat anteriorment), la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web en base a criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així, per exemple, si se t'ha mostrat diverses vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de cookies, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de publicitat comportamental ens permeten obtenir informació basada en l'observació dels teus hàbits i comportaments de navegació a la web, a fi de poder mostrar continguts publicitaris que s'ajustin millor als teus gustos i interessos personals. Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvinguda a la informació bàsica sobre les cookies de la pàgina web responsabilitat de l'entitat: TaxiClass BCN S.L.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades).
Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar-ne l'ús clicant a l'apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.